Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.medycyna roślin

Tuition fee PLN2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ycyna_roslin.html 

Overview

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju wszystkich grup agrofagów zagrażających roślinom, a także wpływu czynników abiotycznych na zdrowie roślin. Potrafi podjąć bezpieczne dla środowiska i ekonomicznie uzasadnione działania, których celem jest ograniczanie liczebności organizmów chorobotwórczych, szkodników i chwastów. Posiada wiedzę z zakresu techniki ochrony roślin, chemii środków ochrony roślin oraz fizjologicznych podstaw ich oddziaływania na roślinę. Umie rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty, potrafi ocenić stopień zagrożenia roślin uprawnych oraz podejmować optymalne działania w celu ich ochrony. Stosując chemiczne środki ochrony roślin rozumie mechanizmy ich oddziaływania na środowisko i potrafi je ograniczać. Ponadto studiujący na kierunku medycyna roślin otrzymują podstawową wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Liczni studenci tego kierunku odbywają praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętą ochroną roślin.

Programme structure

I rok

Pierwszy rok to zdobycie wiedzy z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających zrozumieć przemiany zachodzące w roślinach oraz ich miejsce i rolę w ekosystemie. Studenci uzyskują wiedzę zakresu chemii, fizyki, podstaw ekonomii i technik informatycznych.

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk z zakresu szeroko pojętej ochrony roślin. Zarówno przedmiotów dotyczących podstaw uprawy roślin, nawożenia i mechanizacji jak i dyscyplin dotyczących biologii organizmów potencjalnie niepożądanych: bakterii, grzybów, owadów i chwastów. Na typ etapie student zdobywa wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego.

III rok

To nauka przedmiotów ściśle związanych z ochroną roślin obecnych w różnorodnych ekosystemach. Studenci uzyskują wiedzę o chorobach i szkodnikach roślin rolniczych, ogrodniczych i ozdobnych. Poznają różnorodne techniki ochrony roślin przed agrofagami, również w kontekście działań proekologicznych.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu ochrony roślin, genetycznych i biochemicznych mechanizmów odporności oraz diagnostyki agrofagów. W nauczaniu kładzie się nacisk na profilaktykę oraz niechemicznie metody ochrony pozwalające uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również jego najlepszą jakość. To również nauka przedsiębiorczości oraz pisanie pracy – inżynierskiej z zakresu ochrony roślin.

Career opportunities

Absolwent jest przygotowany do pracy w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych i innych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Potrafi także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States