Skip to content High contrast mode

lic.biologia

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..629/biologia.html 

Overview

Student studiów I stopnia otrzymuje wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi kierunku biologia na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia podejmowanie studiów lub praktyk za granicą w ramach wymiany.

Programme structure

I rok

Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka, Biochemia, Geologia, Morfologia roślin, Fizjologia roślin, Botanika systematyczna, Zoologia bezkręgowców, Ergonomia i BHP, Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, Podstawy ekonomii, Techniki informacyjne, Język obcy

II rok

Systematyka i ekologia ogólna kręgowców, Anatomia porównawcza kręgowców, Fizjologia zwierząt, Biologia rozwoju zwierząt, Anatomia człowieka, Histologia, Biologia komórki, Genetyka, Immunologia, Mikrobiologia, Język obcy

III rok

Biologia molekularna, Genetyka populacji, Ewolucjonizm, Ekologia ogólna, Ochrona przyrody i środowiska, Podstawy bioinformatyki, Język obcy

Ponadto w każdym semestrze oferujemy szeroką ofertę interesujących przedmiotów do wyboru (co najmniej 30% przedmiotów w planie studiów)!

Career opportunities

Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States