Skip to content High contrast mode

inż.inżynieria i gospodarka wodna

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..odarka_wodna.html 

Overview

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Programme structure

W ramach studiów I stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Biologia i ekologia, Chemia, Fizyka i chemia gleb, Algebra, Analiza matematyczna, Mechanika płynów, Geodezja inżynierska, Fizyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, WF, Język obcy, Przedmiot humanistyczny, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Inżynieria elektryczna, Prawo i administracja wodna, Rysunek techniczny i geometria wykreślna.

II rok

Statystyka matematyczna, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Meteorologia i klimatologia, Hydrologia, Zrównoważony rozwój w gospodarce wodnej, Geologia inżynierska i hydrogeologia, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, Inżynieria wodno-melioracyjna, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Wodociągi i kanalizacje, Systemy informacji przestrzennej, Budownictwo ogólne.

III rok

Ryzyko i zagrożenie powodziowe, Ochrona wód, Inżynieria rzeczna, Technologia i organizacja robót, Podstawy przedsiębiorczości, Hydrotechniczne budowle betonowe, Hydrotechniczne budowle ziemne, Hydrotechniczne konstrukcje stalowe, Erozja gleb, Nawodnienia, Odwodnienia, Elektrownie wodne, Oczyszczalnie ścieków, Pompownie, Retencja i ochrona przed suszą, Zbiorniki wodne, Zintegrowane gospodarowanie wodą.

IV rok

Ocena oddziaływania na środowisko, Kosztorysowanie robót budowlanych, Proces inwestycyjny, Ryzyko ekologiczne w gospodarce wodnej, Seminarium dyplomowe, Praca inżynierska, Praktyka zawodowa.

Career opportunities

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States