Skip to content High contrast mode

mgrBiologia spec. Biologia Człowieka

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..963/biologia.html 

Overview

Student specjalności biologia człowieka uzyska wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej, a także jako istoty społecznej. Pozna złożone reguły i prawidłowości funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne. Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej otrzyma szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Opanuje w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności.

*W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na daną specjalność, kandydatom zaproponowana zostanie alternatywna specjalność na kierunku Biologia studia II stopnia.

Programme structure

Specjalność Biologia człowieka:

I rok:

Metody statystyczne w biologii, Bioetyka, Antropologia fizyczna, Ekologia człowieka, Prymatologia, Antropometria, Techniki badań materiałów szkieletowych, Archeologia, Genetyka człowieka, Język obcy

II rok:

Biologia populacji ludzkich, Antropogeneza, Paleontologia ewolucyjna, Antropologia morfologiczna, Etologia człowieka, Ergonomia, Język obcy

Career opportunities

Ze względu na interdyscyplinarność specjalności biologia człowieka absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy, poradniach medycznych i pedagogicznych oraz instytucjach wsparcia dla seniorów.

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Sep 28, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 2, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States