Skip to content High contrast mode

mgrBiologia spec. Biologia Środowiskowa

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..963/biologia.html 

Overview

Student specjalności biologia środowiskowa zdobędzie wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia, a także wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz pozna zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Opanuje także wiedzę w zakresie bioróżnorodności, ekologii ekosystemów, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Pozna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie.

*W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na daną specjalność, kandydatom zaproponowana zostanie alternatywna specjalność na kierunku Biologia studia II stopnia.

Programme structure

Specjalność Biologia Środowiskowa:

I rok:

Metody statystyczne w biologii, Bioetyka, Nowe trendy w systematyce i filogenezie zwierząt, Różnorodność zwierząt, Biologia i ekologia gleby, Bioróżnorodność roślin i zbiorowiska roślinne, Ekotoksykologia, Nowe trendy w systematyce i filogenezie roślin, Język obcy

II rok:

Ekologia ewolucyjna i behawioralna, Hydrobiologia, Środowiskowe skutki antropopresji, Nowe trendy w genetyce populacyjnej, Odnawialne źródła energii, Biogeografia, Bioindykacja, Nowe trendy w biologii konserwatorskiej, Język obcy

Career opportunities

Po specjalności Biologia środowiskowa posiada umiejętności zawodowe pozwalające na pracę w szkołach różnego szczebla, na uczelniach, muzeach, w samorządach regionalnych, w administracji rządowej i pozarządowej; w parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochrona przyrody, ogrodach zoologicznych i botanicznych, monitoringu środowiskowym, może wykonywać ekspertyzy przyrodnicze dla podmiotów gospodarczych.

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Sep 28, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 2, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States