Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.architektura krajobrazu

Tuition fee PLN 2,800 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..a_krajobrazu.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych (architektura i urbanistyka, budownictwo, grafika inżynierska, planowanie przestrzenne), przyrodniczych (biologia, ekologia, ochrona przyrody i środowiska) oraz sztuk plastycznych (rysunek odręczny, grafika, rysunek i rzeźba). Kształci manualne umiejętności projektowania oraz przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego. Ma możliwość sprawdzenia się poprzez uczestnictwo w konkursach, np. Wrocławska Magnolia, albo uczestnicząc w projektach wykonywanych dla gmin lub instytucji współpracujących z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i geodezji oraz Instytutem Architektury Krajobrazu.

W ramach specjalności architektura zieleni we wnętrzach część zajęć odbywa w Akademii Sztuk Pięknych.

Programme structure

I rok

Przedmioty ogólne: matematyka, geometria wykreślna, biologia, geodezja, gleboznawstwo (m.in.)

Przedmioty kierunkowe: zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, komputerowe wspomaganie projektowania, rysunek i rzeźba (m.in).

II rok

Przedmioty ogólne i kierunkowe: historia sztuki, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budownictwo ogólne i materiały budowlane w architekturze krajobrazu oraz przedmioty wybieralne (cztery spośród dziesięciu propozycji, m.in. technika cyfrowa w projektowaniu krajobrazu, dominanty architektoniczne i urbanistyczne, gospodarowanie wodą w krajobrazie, proces inwestycyjny w praktyce zawodowej architekta krajobrazu)

III rok

Studia koncentrują się na przedmiotach specjalistycznych, takich jak: historia sztuki ogrodowej, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, studium gminy i ochrona krajobrazu zabytkowego, kształtowanie przestrzeni osiedli miejskich. W przypadku specjalności architektura zieleni we wnętrzach pojawiają się specjalistyczne przedmiotu, takie jak historia architektury wnętrz i wzornictwo, projektowanie mebli i detalu. Należy wybrać kolejnych pięć, dodatkowych przedmiotów, spośród oferowanych dziesięciu(wśród nich, m.in. projektowanie terenów zieleni z wodą w przestrzeni miejskiej, zabytki techniki w krajobrazie, niepełnosprawni w przestrzeni publicznej, zasady pielęgnacji zieleni w architekturze krajobrazu, przyrodnicze podstawy kształtowania terenów miejskich).

IV rok

Ostatni rok to skupienie się na pisaniu pracy dyplomowej, zaliczeniu kompleksowych ćwiczeń terenowych oraz praktyki zawodowej. Do zaliczenia są również dwa przedmioty wybrane spośród następujących: dobór roślin w architekturze krajobrazu, rewitalizacja obszarów miejskich, kamień w krajobrazie, zalesienia w krajobrazie.

Career opportunities

Jesteś przygoto­wany do samodzielnego prowadzenia firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni, w tym zieleni zintegrowanej z budynkiem. Będziesz umiał przygotować szczegółowe inwentaryzacje i ocenić stan szaty roślinnej oraz zaprojektować małą architekturę i nawierzchnie wśród zieleni parkowej. Dzięki swoim kompetencjom będziesz przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się planowaniem treści i formy krajobrazu (urbaniści, planiści przestrzenni). Możesz uczestniczyć w komponowaniu krajobrazu miejskiego, wiejskiego otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich

Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023