Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.gospodarka przestrzenna

Tuition fee PLN 2,800 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..przestrzenna.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Zakres obejmuje m.in. techniki informacyjne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, wycenę nieruchomości. Blok przedmiotów ekonomicznych to m.in. ekonomia, fundusze unijne, strategia rozwoju gminy.

Programme structure

I rok

Przedmioty ogólne: matematyka, fizyka, socjologia, historia urbanistyki (m.in.)

Przedmioty kierunkowe: podstawy gospodarki przestrzennej, demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geodezja i kartografia, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

II rok

Przedmioty ogólne: grafika inżynierska, statystyka

Przedmioty kierunkowe: planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, budownictwo, zasady projektowania

III rok

Przedmioty ogólne: geografia ekonomiczna.

Przedmioty kierunkowe: ekonomika miast i regionów, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, kształtowanie krajobrazu.

IV rok

Przedmioty kierunkowe: gospodarka nieruchomościami, fundusze unijne, teoria organizacji i zarządzania.

Ponadto od trzeciego semestru wybierasz jeden lub dwa przedmioty dodatkowe.

Career opportunities

Możesz pracować w pracowniach projektowych i planistycznych, w działach urzędów gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem nieruchomościami.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023