Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.inżynieria środowiska

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..a_srodowiska.html 

Overview

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji typowych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Programme structure

W ramach studiów I stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Biologia i ekologia, Chemia, Fizyka i chemia gleb, Algebra, Analiza matematyczna, Mechanika płynów, Geodezja inżynierska, Fizyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, WF, Język obcy, Przedmiot humanistyczny, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Inżynieria elektryczna, Prawo, Rysunek techniczny i geometria wykreślna.

II rok

Statystyka matematyczna, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Meteorologia i hydrologia, Hydrogeologia, Materiałoznawstwo, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Odwodnienia, Termodynamika techniczna, Systemy informacji przestrzennej, Technologia wody i ścieków, Gospodarka odpadami, Budownictwo ogólne.

III rok

Ochrona środowiska, Eksploatacja urządzeń technicznych, Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, Instalacje sanitarne, Wentylacja i klimatyzacja, Gospodarka wodna i ochrona wód, Regulacja rzek, Technologia i organizacja robót, Podstawy przedsiębiorczości, Budownictwo hydrotechniczne, Budownictwo ziemne, Erozja gleb, Nawodnienia, Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów, Podstawy wykorzystania energii odnawialnej, Elektrownie wodne, Pompownie, Zbiorniki wodne, Kompleksowe zagospodarowanie terenu, Przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska, Zmiany klimatu.

IV rok

Sieci gazowe i ogrzewnictwo, Organizacja i logistyka inwestycji, Kosztorysowanie robót w inżynierii środowiska, Proces inwestycyjny, Seminarium dyplomowe, Pracownia dyplomowa, Praktyka zawodowa.

Career opportunities

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z inżynierią środowiska oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024