Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.biotechnologia stosowana roślin

Tuition fee PLN2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..owana_roslin.html 

Overview

Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy w laboratoriach biotechnologicznych, a także prowadzenia własnych firm w zakresie mikro rozmnażania roślin. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach hodowlanych w kraju i zagranicą, czy też placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Absolwent zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku produktów roślinnych. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Ważne szczegółowe cele kształcenia to: zapoznanie studenta z zasadami doskonalenia roślin rolniczych i ogrodniczych z zastosowaniem technik biotechnologicznych oraz wdrożeniem ich do produkcji, z podstawami funkcjonowania organizmu roślinnego na poziomie komórkowym i molekularnym, z budową i funkcjonowaniem genomów roślinnych, z aktualnymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju biotechnologii, genetycznymi możliwościami doskonalenia roślin, z wymaganiami środowiskowymi roślin w kontekście nowoczesnych technologii uprawy, zapoznanie studentów ze stresami roślin. Do podstawowych zadań kształcenia studenta należy równie wyksztalcenie umiejętności w zakresie analiz mechanizmów funkcjonowania organizmów roślinnych, posługiwaniem się specjalistyczną terminologią, umiejętności wykorzystania podstawowych metod statystycznych i bioinformatycznych do analizy zjawisk biologicznych i umiejętności stosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych w biologii i biotechnologii roślin, umiejętności wdrażania postępu biologicznego do produkcji roślinnej.

Programme structure

Dla specjalności biotechnologia stosowana roślin obok wychowania fizycznego (do wyboru), języka obcego (do wyboru) i przedmiotu humanistycznego (do wyboru) są realizowane następujące przedmioty:


I rok

Chemia ogólna, matematyka z elementami statystyki, technologia informatyczna, biologia komórki, wprowadzenie do biotechnologii, ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, ekonomia, botanika, Fizyka z elementami biofizyki, chemia organiczna, genetyka ogólna I, przyrodnicze uwarunkowania produkcji roślinnej, mikrobiologia ogólna, embriologia roślin


II rok

Ekologia z elementami ochrony przyrody, Przystosowanie roślin do środowiska, Biologia molekularna, Doskonalenie roślin I, Biochemia, Genetyka ogólna II, praktyka 4 tyg. fizjologia roślin, cytogenetyka roślin, biotechnologia roślin w ochronie środowiska, podstawy produkcji roślin I, blok przedmiotów z zakresu postępu biologicznego, sterowanie procesami biotechnologicznymi, ochrona roślin


III rok

Żywienie roślin, kultury in vitro w biotechnologii, mechanizmy tolerancji roślin na stresy, podstawy prawne biotechnologii, podstawy produkcji roślin II, blok przwdmiotów z zakresu ochrony roślin i środowiska, inżynieria genetyczna, doskonalenie roślin II, diagnostyka molekularna, biotechnologia roślin w medycynie i przemyśle, monitoring produktów GMO, blok przedmiotów z zakresu biologii i fizjologii roślin, proteomika


IV rok

Seminarium inżynierskie, warsztaty inżynierskie, praca inżynierska, genomika z elementami bioinformatyki, blok przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami i procesami biotechnologicznymi

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States