Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..rka_odpadami.html 

Overview

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania, a także zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi również oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

Programme structure

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii ) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: mechaniki technicznej, wytwarzania i przemian energii elektrycznej, projektowania inżynierskiego, biopaliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki odpadami.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: inżynierii procesowej w gospodarce odpadami, komputerowego wspomagania decyzji i z zakresu projektowania systemów pozyskiwania energii odnawialnej

IV rok

Podczas 7 semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: utylizacji i recyklingu odpadów oraz regionalnej polityki energetycznej jak również prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i organizacji produkcji.

Career opportunities

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentowi zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem ze źródeł odnawialnych oraz obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych lub zagospodarowaniem odpadów.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
16 Jul 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application deadline
16 Jul 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024