Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.ogrodnictwo

Tuition fee PLN 2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../ogrodnictwo.html 

Overview

Absolwent po kierunku Ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej, utrzymania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna metody analizy ekonomicznej, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje.

Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

Programme structure

Obok przedmiotów ogólnych język obcy ( do wyboru), wychowanie fizyczne (do wyboru), przedmioty humanistyczne (do wyboru), technologia informacyjna, program studiów I stopnia obejmuje następujące przedmioty

I rok

Ekonomia,chemia,botanika,przystosowanie roślin do środowiska,genetyka i hodowla roślin,wstęp do praktyki po 1semestrze i praktyka (4 tygodnie) po 2 semestrze, agrofizyka, dendrologia, szkółkarstwo, mikrobiologia, gleboznawstwo, uprawa roli, podstawy nawożenia

II rok

Biochemia, fizjologia roślin, związki biolog. czynne w warz. i owocach, przedmioty do wyboru Siedliskowe i techniczne uwarunkowania produkcji ogrodniczej, inżynieria ogrodnicza, chwasty i ich zwalczanie, ochrona roślin, uprawa roślin rolniczych, nasiennictwo ogrodnicze, przedmioty do wyboru ogólnorolnicze, nawożenie roślin ogrodniczych, podstawy sadownictwa, rośliny zielarskie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, historia ogrodów

III rok

Ochrona własności intelektualnej BHP + ergonomia, ziemie i podłoża w ogrodnictwie, szczegółowa uprawa roślin sadowniczych, podstawy warzywnictwa, podstawy produkcji roślin ozdobnych, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, przedmioty do wyboru kierunkowe związane z ogrodnictwem i kształtowaniem terenów zieleni, przedmioty do wyboru kierunkowe związane z produkcją ogrodniczą, ekologia i ochrona środowiska, biotechnologia roślin, rynek ogrodniczy, praktyka semestralna 24 tygodnie

IV rok

Szczegółowa uprawa warzyw w polu i pod osłonami, uprawa roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, przechowalnictwo płodów ogrodniczych, seminarium inżynierskie, praca inżynierska

Career opportunities

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach, gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023