Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

mgrWeterynaria 

Tuition fee PLN 6,000 per semester

Candidates with Karta Polaka and EU/ EEA citizens who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../weterynaria.html 

Overview

Student podczas studiów uzyskuje wiedzę z przedmiotów należących do grupy ogólnych i podstawowych, co odpowiada ogólnoakademickiemu profilowi wykształcenia, a następnie z z przedmiotów kierunkowych. Student odbywa również obowiązkowe praktyki oraz staże kliniczne, dzięki którym nabywa umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Prowadzenie kształcenia gatunkowego, staże kliniczne oraz możliwość wyboru przedmiotów z grupy przedmiotów fakultatywnych pozwala na sprecyzowanie i ukierunkowanie zdobywanej wiedzy i umiejętności pod kątem przyszłego praktycznego wykonywania zawodu. Gruntowne przygotowanie teoretyczne w dziedzinie nauk weterynaryjnych podczas czterech pierwszych lat studiów daje podstawę do szkolenia praktycznego na końcowych latach studiów. Specjalizacja zawodowa może być kontynuowana na studiach doktoranckich i studiach specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.

Programme structure

I rok
Nauki podstawowe (biofizyka, chemia, język łaciński, anatomia z histologią i embriologią, biochemia, genetyka) oraz wychowanie fizyczne, nauki humanistyczne i język obcy,

II rok
Nauki podstawowe (anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia), nauki przedkliniczne (immunologia, mikrobiologia, patofizjologia). Produkcja zwierzęca (żywienie zwierząt, chów i hodowla zwierząt, etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, praktyka hodowlana),

III rok
Nauki przedkliniczne (farmacja, farmakologia, parazytologia i inwazjologia, patofizjologia, patomorfologia), nauki kliniczne (diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, choroby owadów użytkowych),

IV rok

Nauki kliniczne (choroby zwierząt gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby ryb, praktyka kliniczna). Higiena żywności (zadania inspekcji weterynaryjnej, ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne, mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego, kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego)

V rok
Nauki kliniczne (choroby koni, prewencja weterynaryjna immunologia kliniczna, weterynaria sądowa, staże kliniczne, praktyka kliniczna), higiena żywności (zadania inspekcji weterynaryjnej, ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne, mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego, kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego)

VI rok

Nauki kliniczne (choroby koni, prewencja weterynaryjna immunologia kliniczna), weterynaria sądowa, staże kliniczne, praktyka kliniczna), zajęcia fakultatywne z zakresu nauk klinicznych.

Career opportunities

Absolwenci wydziału mogą podjąć pracę jako: lekarze wolnej praktyki leczący zwierzęta gospodarskie, towarzyszące i egzotyczne, lekarze weterynarii zatrudnieniu w lecznicach i przychodniach weterynaryjnych, pracownicy administracji państwowej, państwowej inspekcji weterynaryjnej, pracownicy ośrodków i instytutów naukowych, pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Apply now! Fall semester 2022/23
Application period has ended
Studies commence
3 Oct 2022
Apply now! Fall semester 2022/23
Application period has ended
Studies commence
3 Oct 2022