Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.technologia i organizacja gastronomii

Tuition fee PLN 2,800 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/.._gastronomii.html 

Overview

Kierunek ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych i zakładach żywienia zbiorowego, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych i zakładach przemysłu spożywczego.

Programme structure

Podczas studiów poznasz podstawy produkcji surowców rolno spożywczych oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi, które są z nią związane. Poznasz także podstawy przemysłowej produkcji żywności z zastosowaniem różnych metod technologicznych i biotechnologii żywności oraz teorie wyjaśniające zjawiska i procesy zachodzące podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności.

Poznasz również procesy produkcyjne, urządzenia, maszyny, obiekty i systemy techniczne stosowane w produkcji gastronomicznej oraz rozwiązania organizacyjne i projektowe w dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego.

Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, różnych działań związanych produkcją i dystrybucją żywności. Dowiesz się o zasadach i standardach prowadzenia działalności gospodarczej, o metodach i sposobach rozwoju przedsiębiorstwa oraz o zasadach prawa autorskiego ochrony własności przemysłowej.

Dzięki studiom będziesz potrafił wskazać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji, analizie i utrwalaniu żywności, będziesz umiał dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów technicznych w gastronomii. Nauczysz się posługiwać podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową, prowadzić proste procesy technologiczne stosowane w przemysłowej produkcji żywności, projektować receptury potraw i wytwarzać je, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, będziesz też potrafił przygotować potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach, w tym dietetyczne.

Będziesz umiał wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zawodowych oraz innowacyjnych działań technicznych i technologicznych. Nauczymy Cię właściwie dobierać źródła wiedzy oraz pochodzące z nich informacje. Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w celu rozwiązywania różnych problemów zawodowych.

Dzięki zdobytym kompetencjom inżynierskim będziesz potrafił zaprojektować proces technologiczny, wykonać projekt zakładu żywienia zbiorowego wraz ze wskazówkami branżowymi oraz wdrażać zasady ergonomicznego funkcjonowania różnych rodzajów zakładów gastronomicznych.

W ramach przedmiotów z zakresu komunikacji nauczysz się specjalistycznej terminologii, przedstawiania i oceny różnych opinii i stanowisk oraz uzasadniania swojego stanowiska. Nauczysz się także planować i organizować pracę indywidualną i w zespole, przyjmując w nim różne role oraz dokonywać samooceny własnych kompetencji. Zrozumiesz potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania się. Zdobędziesz ponadto kompetencje z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W trakcie studiów będziesz odbywał 4 staże (techniczny, technologiczny, managerski i dyplomowy) w zakładach z sektora HoReCa(hotelarstwo-gastronomia-catering). Przez 11 miesięcy pracy w ramach staży w 4 różnych przedsiębiorstwach studiując zdobędziesz jednocześnie umiejętności praktyczne, pod okiem doświadczonych specjalistów z branży HoReCa.

W 6 semestrze we współpracy z pracodawcami zostanie ustalony temat pracy dyplomowej.

Career opportunities

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii przygotują Cię do pracy w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, laboratoriach badań żywności, wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach badawczych, instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023