Skip to content High contrast mode

inż.odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..rka_odpadami.html 

Overview

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania, a także zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi również oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.

Programme structure

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii ) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: mechaniki technicznej, wytwarzania i przemian energii elektrycznej, projektowania inżynierskiego, biopaliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki odpadami.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: inżynierii procesowej w gospodarce odpadami, komputerowego wspomagania decyzji i z zakresu projektowania systemów pozyskiwania energii odnawialnej

IV rok

Podczas 7 semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: utylizacji i recyklingu odpadów oraz regionalnej polityki energetycznej jak również prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i organizacji produkcji.

Career opportunities

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentowi zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem ze źródeł odnawialnych oraz obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych lub zagospodarowaniem odpadów.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States