Skip to content High contrast mode

mgrBiologia

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..963/biologia.html 

Overview

Kształcenie na studiach magisterskich odbywa się w ramach wybranych specjalności :
- Biologia człowieka,
- Biologia środowiskowa,
- Techniki laboratoryjne w biologii

Student specjalności biologia człowieka uzyska wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej, a także jako istoty społecznej. Pozna złożone reguły i prawidłowości funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne. Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej otrzyma szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Opanuje w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności.

Student specjalności biologia środowiskowa zdobędzie wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia, a także wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz pozna zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Opanuje także wiedzę w zakresie bioróżnorodności, ekologii ekosystemów, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej, hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Pozna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie.

Student specjalności techniki laboratoryjne w biologii uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych. Otrzyma szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki, podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro, technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Sep 23, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States