Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców

Opłat za studia, które są również bezpłatne dla obywateli polskich*, nie pobiera się od:

1)    cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3)   cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli:

- zostało ono udzielone w celu połączenia się z rodziną,

- posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz (a) zamierza być zatrudnionym lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na tym terytorium, lub ( b) zamierza podjąć lub kontynuować studia lub kształcenie zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub (c) udowodni, że istnieją inne podstawy do jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jest członkiem rodziny cudzoziemca, z którym mieszkał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub dąży do zjednoczenia się z nim;

4)    cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)    cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (lista akredytowanych ośrodków do przeprowadzania egzaminu znajduje się TUTAJ. Można również zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie Komisji TUTAJ);

6)    posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7)    cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668)

*Uniwersytet może pobierać opłaty za studia prowadzone w innym języku niż język polski od wszystkich studentów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Również za studia prowadzone w trybie niestacjonarnym pobierana jest opłata od wszystkich studentów. Prosimy o zapoznanie się dokładnie z zasadami odnoszącymi się do poszczególnych kierunków studiów, aby uzyskać informację, w jakim przypadku możliwe jest zwolnienie z opłat.