Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.geodezja i kartografia

Czesne 2 800 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/.._kartografia.html 

Przegląd

Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody obserwacji i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Struktura kierunku

I rok

Na pierwszym roku studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka matematyczna, fizyka oraz przedmiotów dotyczących podstaw nauk o Ziemi jak: podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, podstawy rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. Zakres kształcenia obejmuje także zagadnienia stanowiące wstęp do geodezji i kartografii omawiane w ramach przedmiotów: podstawy geomatyki, informatyka geodezyjna, grafika inżynierska, technologia informacyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe oraz podstawy prawa i prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami.

II rok

Drugi rok studiów obejmuje specjalistyczne kształcenie z zakresu: geodezyjnych układów odniesienia, rachunku wyrównawczego, systemów informacji przestrzennej, katastru nieruchomości i pomiarów katastralnych oraz geodezyjnych pomiarów szczegółowych. Studenci realizują także przedmioty specjalistyczne zgodnie z wybraną specjalnością. Dla specjalności geodezja i gospodarka nieruchomościami (GGN) są to przedmioty związane z gospodarka nieruchomościami: zarządzane nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie oraz urządzanie terenów rolnych i leśnych. Dla specjalności geodezja i geoinformatyka (GGI) są to przedmioty związane z geoinformatyką (bazy danych, wprowadzenie do inżynierii oprogramowania oraz rozszerzony kurs systemów informacji przestrzennej). Studenci realizują także dwa wybrane przedmioty dodatkowe.

Naukę na drugim roku studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów szczegółowych i pomiarów katastralnych.

III rok

Trzeci rok studiów stanowi dalsze poszerzenie ogólnej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii na przedmiotach takich jak: geodezja fizyczna, geodezja satelitarna, geodezja inżynieryjna, fotogrametria i teledetekcja oraz kartografia. Student zdobywa także wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, scalenia i wymiany gruntów oraz gospodarki nieruchomościami i ich wyceny. W ramach specjalności GGN realizowane są także zajęcia z zakresu teledetekcji środowiska, technologii skaningu laserowego, kompleksowego urządzania terenów wiejskich oraz systemów GNSS w pomiarach geodezyjnych. Dla specjalności GGI realizowane są zajęcia z takich przedmiotów jak: metody pozyskiwania danych przestrzennych, modelowanie i standaryzacja danych przestrzennych, numeryczne modele terenu oraz programowanie w systemach GIS.

Trzeci rok studiów studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów podstawowych oraz pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii.

IV rok

Ostatni semestr studiów poświęcony jest głównie przygotowaniu pracy inżynierskiej. Realizowane są również przedmioty specjalistyczne. Dla specjalności GGN są to: geodezyjna obsługa inwestycji oraz urządzanie wsi i gospodarstw rolnych, natomiast dla specjalności GGI są to infrastruktura danych przestrzennych oraz kartograficzne modele cyfrowe.

Możliwości zatrudnienia

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej i rządowej.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Termin końcowy zgłoszenia
16 lip 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Termin końcowy zgłoszenia
16 lip 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024