Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.biotechnologia

Czesne 2 900 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..otechnologia.html 

Przegląd

Studia na kierunku Biotechnologia zapewniają wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Pozwalają na nabycie umiejętności izolacji i doboru materiału biologicznego do otrzymywania różnych bioproduktów, a także prowadzenia procesów biotechnologicznych. Studia te przygotowują do pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, w zakładach zajmujących się produkcją biopreparatów, na stanowiskach technologów w przemyśle spożywczym, zwłaszcza fermentacyjnym, a także do pracy w służbach sanitarnych.

Struktura kierunku

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii komórki) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

W czasie drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych.

III rok

Przedmioty przewidziane w trzecim roku studiów dotyczą genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii przemysłowych stosowanych w żywności lub farmacji, enzymologii, oraz podstaw przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych. Ponadto realizowane są przedmioty inżynierskie, jak aparatura przemysłów biotechnologicznych oraz projektowanie technologiczne.

IV rok (semestr 7)

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z zakresu inżynierii genetycznej, immunologii, zwierząt laboratoryjnych i ich wykorzystania w biotechnologii, bioinformatyki. Ponadto opracowują indywidualne zadanie inżynierskie w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, kosmetycznym oraz w zakładach produkujących biopreparaty. Jest również przygotowany do pracy w służbach sanitarnych oraz jednostkach związanych z ochroną środowiska.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024