Skip to content High contrast mode
Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska, Wrocław
Wydział Przyrodniczo–Technologiczny Polska, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Czesne 2 600 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..a_srodowiska.html 

Przegląd

Student podczas studiów I stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskuje kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska związanymi z działalnością człowieka oraz zasadami waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Podczas studiów student ocenia możliwości stosowania w praktyce technologii ochrony środowiska, w tym metod rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.

Struktura kierunku

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowe jak: matematyka, botanika, zoologia, fizyka, chemia, geologia z geomorfologią. Studenci zostają również wprowadzeni z w zagadnienia związane z ochroną środowiska na przedmiocie „Propedeutyka ochrony środowiska”

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych jak: mikrobiologia, biochemia, przedmiotów kierunkowych jak: ekologia, meteorologia i klimatologia, technologie ochrony atmosfery oraz uzupełniających (fakultatywnych) – do wyboru przez studenta. Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów (4 tygodniowa).

III i IV rok

Na roku III i IV realizowane są głównie przedmioty kierunkowe: zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, hydrologia, technologie gospodarki wodno-ściekowej, renaturyzacja wód, podstawy gospodarki leśnej, podstawy produkcji rolniczej, technologie gospodarki odpadami, ochrony gleb, rekultywacja terenów zdegradowanych, prawo w ochronie środowiska, finansowanie ochrony środowiska, monitoring środowiska, ochrona przyrody, oceny oddziaływania na środowisko, oraz uzupełniające (fakultatywne) – do wyboru przez studenta. Po 6 semestrze realizowana jest 4 tygodniowa praktyka inżynierska.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska jest przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, a także w rolnictwie i przemyśle.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Termin końcowy zgłoszenia
16 sie 2020 23:59:59
UTC time
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2020/21
Termin końcowy zgłoszenia
16 sie 2020 23:59:59
UTC time
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2020
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2019/20
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2019

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone