Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

lic.biologia człowieka

Tuition fee PLN 2,800 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ia_czlowieka.html 

Overview

Absolwent studiów licencjackich Biologii człowieka zdobędzie wiedzę dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (biologii, fizyki i chemii, geologii etc) i pokrewnych (m.in. archeologii), co wynika z interdyscyplinarnego charakteru biologii człowieka (antropologii fizycznej). Będzie umiał wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pozna podstawowe techniki pomiarów i obserwacji w pracowni i w terenie. Odbędzie interesujące praktyki związane z kierunkiem studiów, m.in. na wykopaliskach archeologicznych, laboratoriach medycznych, ergonomicznych, kryminalistycznych, w instytutach naukowo-badawczych.

Programme structure

I rok

Przedmioty ogólnobiologiczne i podstawowe: botanika, zoologia, chemia i biochemia, fizyka, matematyka i statystyka, geologia, biologia komórki i histologia zwierząt, antropologia ogólna.

II rok

Przedmioty podstawowe dla biologii człowieka: genetyka, anatomia i fizjologia człowieka, antropometria, ekologia człowieka, mikrobiologia i parazytologia, archeologia i paleontologia.

III rok

Przedmioty specjalistyczne: antropogeneza i ewolucjonizm, prymatologia, genomika, anatomia topograficzna, immunologia.

W programie studiów jest też wiele interesujących, specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych.

Career opportunities

W firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych, instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP (istniejących przy wielu zakładach pracy).

Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
13 Jul 2023, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
13 Jul 2023, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2023