Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

lic.dietetyka 

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/.._i_dietetyka.html 

Overview

Studia na kierunku Dietetyka zapewniają wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka jak i jakości zdrowotnej żywności. Znajdujące się w programie studiów przedmioty pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności. Pozwalają również na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością, m.in. zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii.

Programme structure

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii komórki) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

W czasie drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności), a także przedmiotów obejmujących podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych, tj. fizjologia żywienia, podstawy anatomii człowieka. Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskują ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają różne socjo-ekonomiczne uwarunkowania żywienia.

III rok

Przedmioty przewidziane w trzecim roku studiów dotyczą zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii gastronomicznej, żywności wzbogaconej i funkcjonalnym, a także podstaw dietetyki oraz planowania jadłospisów i receptur.

IV rok (semestr 7)

Podczas ostatniego semestru studiów licencjackich studenci realizują przedmioty z zakresu edukacji żywieniowej, psychologii odżywiania, obsługi konsumenta, a także podstaw hotelarstwa. Studenci opracowują ponadto indywidualne zadanie zaliczeniowe w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów, na III i IV roku, realizowane są również przedmioty z zakresu nauk społecznych, tj. zarządzanie jakością, marketing i ekonomika w zakładach żywienia zbiorowego, projektowanie takich zakładów, podstawy prawa żywnościowego oraz przedmioty humanistyczne, język obcy i zajęcia z wychowania fizycznego.

Career opportunities

Przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024