Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.

Uniwersytet wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na uczelnię, na podstawie ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. c, to jest na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.).

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na studia będą przetwarzane nie dłużej niż do 31 maja roku następnego po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku procesu rekrutacji studia II stopnia do 31 maja (po studiach inżynierskich) lub do 31 grudnia (po studiach licencjackich) roku, w którym kandydat aplikował na studia.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.