Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

lic.biologia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska, Wrocław
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Polska, ul. Chełmońskiego 38C; 50-630 Wrocław
Czesne 2 800 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..629/biologia.html 

Przegląd

Student studiów I stopnia otrzymuje wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi kierunku biologia na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia podejmowanie studiów lub praktyk za granicą w ramach wymiany.

Struktura kierunku

I rok

Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka, Biochemia, Geologia, Morfologia roślin, Fizjologia roślin, Botanika systematyczna, Zoologia bezkręgowców, Ergonomia i BHP, Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, Podstawy ekonomii, Techniki informacyjne, Język obcy

II rok

Systematyka i ekologia ogólna kręgowców, Anatomia porównawcza kręgowców, Fizjologia zwierząt, Biologia rozwoju zwierząt, Anatomia człowieka, Histologia, Biologia komórki, Genetyka, Immunologia, Mikrobiologia, Język obcy

III rok

Biologia molekularna, Genetyka populacji, Ewolucjonizm, Ekologia ogólna, Ochrona przyrody i środowiska, Podstawy bioinformatyki, Język obcy

Ponadto w każdym semestrze oferujemy szeroką ofertę interesujących przedmiotów do wyboru (co najmniej 30% przedmiotów w planie studiów)!

Możliwości zatrudnienia

Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023