Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.inżynieria i gospodarka wodna

Czesne 2 800 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..odarka_wodna.html 

Przegląd

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Struktura kierunku

W ramach studiów I stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Biologia i ekologia, Chemia, Fizyka i chemia gleb, Algebra, Analiza matematyczna, Mechanika płynów, Geodezja inżynierska, Fizyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, WF, Język obcy, Przedmiot humanistyczny, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Inżynieria elektryczna, Prawo i administracja wodna, Rysunek techniczny i geometria wykreślna.

II rok

Statystyka matematyczna, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Meteorologia i klimatologia, Hydrologia, Zrównoważony rozwój w gospodarce wodnej, Geologia inżynierska i hydrogeologia, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, Inżynieria wodno-melioracyjna, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Wodociągi i kanalizacje, Systemy informacji przestrzennej, Budownictwo ogólne.

III rok

Ryzyko i zagrożenie powodziowe, Ochrona wód, Inżynieria rzeczna, Technologia i organizacja robót, Podstawy przedsiębiorczości, Hydrotechniczne budowle betonowe, Hydrotechniczne budowle ziemne, Hydrotechniczne konstrukcje stalowe, Erozja gleb, Nawodnienia, Odwodnienia, Elektrownie wodne, Oczyszczalnie ścieków, Pompownie, Retencja i ochrona przed suszą, Zbiorniki wodne, Zintegrowane gospodarowanie wodą.

IV rok

Ocena oddziaływania na środowisko, Kosztorysowanie robót budowlanych, Proces inwestycyjny, Ryzyko ekologiczne w gospodarce wodnej, Seminarium dyplomowe, Praca inżynierska, Praktyka zawodowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023